لیست آزمون های آزمایشگاه زرین تاج غرب

آزمون تجهیزات مورد نیاز
اندازه گیری وزن درب ها ترازو GO & NO GO GAUG ES
اندازه گیری ابعاد کولیس دیجیتالی، میکرومتر
تست گشتاور پیچشی درب بطری TORQUE TESTER
آزمون گازبند بودن درب بطری S . S . T
ESCR Oven-cold Incubator
Pasteurization بن ماری
اندازه گیری دانسیته مواد اولیه ترازو با دقت 0.001g ـ مزور با دقت 0.1cc
اندازه گیری درصد رطوبت مواد اولیه ترازو با دقت Oven 0.001gr
اندازه گیری درصد مواد فرار مواد اولیه ترازو با دقت Oven 0.001gr
MFI دستگاه اندازه گیری MFI
ویسکومتر اندازه گیری ویسکوزیته مرکب ها و حلال های چاپ
محیط کشت میکروبی جهت اندازه گیری آلودگی میکروبی درب ها